Skip to main content

Privacybeleid

Präambel

Met het volgende privacybeleid willen wij u uitleggen welke soorten van uw persoonlijke gegevens (hierna ook "gegevens" genoemd) wij verwerken, voor welke doeleinden en in welke mate. Het privacybeleid is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die door ons worden uitgevoerd, zowel in het kader van de levering van onze diensten als in het bijzonder op onze websites, in mobiele applicaties en binnen externe online aanwezigheden, zoals onze social media profielen (hierna gezamenlijk aangeduid als "online aanbod").

De gebruikte termen zijn niet geslachtsspecifiek.

Status: 29 februari 2024

Verantwoordelijke

Mark,Weisgerber | DARF-ICH-MIT
Reschstr. 10
82418, Murnau am Staffelsee, Deutschland

E-mailadres: mark@darf-ich-mit.de 
Afdruk: https://www.fellow.dog/impressum

Gegevenslocatie

De websitegegevens worden veilig gehost in Duitsland.
Alle gegevens worden gecodeerd verzonden via SSL.

Overzicht van verwerking

Het volgende overzicht geeft een samenvatting van de soorten gegevens die worden verwerkt en de doeleinden van hun verwerking en verwijst naar de betrokkenen.

Soorten gegevens die worden verwerkt

 • Inventarisgegevens.
 • Contactgegevens.
 • Inhoudelijke gegevens.
 • Contractgegevens.
 • Gebruiksgegevens.
 • Meta-, communicatie- en verwerkingsgegevens.

Categorieën van betrokkenen

 • Communicatiepartners.
 • Gebruikers.
 • Deelnemers aan wedstrijden en prijsvragen.
 • Deelnemers.

Doeleinden van de verwerking

 • Verrichten van contractuele diensten en nakomen van contractuele verplichtingen.
 • Contactverzoeken en communicatie.
 • Beveiligingsmaatregelen.
 • Direct marketing.
 • Bereikmeting.
 • Tracering.
 • Affiliate tracking.
 • Vragen beheren en beantwoorden.
 • Organiseren van prijstrekkingen en wedstrijden.
 • Feedback.
 • Marketing.
 • Profielen met informatie over gebruikers.
 • Aanbieden van onze online diensten en gebruiksvriendelijkheid.
 • Informatietechnologie-infrastructuur.

Wachtwoorden opslaan

Wachtwoorden van gebruikers worden niet opgeslagen in platte tekst. We gebruiken geavanceerde technologieën zodat ze onbruikbaar zijn voor buitenstaanders in geval van verlies.

Locatiegegevens voor de kaartweergave

De gebruiker kan optioneel zijn exacte locatie doorgeven aan de browser. Dit gebeurt alleen lokaal op het apparaat van de gebruiker en wordt niet naar ons doorgestuurd. We verwerken de door de gebruiker gevraagde coördinaten tot locatiegegevens (vuilnisbak enz.) en gooien deze onmiddellijk weg, zodat we nooit weten waar een gebruiker zich bevindt.

Relevante rechtsgrondslagen

Relevante rechtsgrondslagen volgens de GDPR: Hieronder vindt u een overzicht van de rechtsgrondslagen van de GDPR op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Houd er rekening mee dat naast de bepalingen van de GDPR ook nationale voorschriften voor gegevensbescherming van toepassing kunnen zijn in het land waar u of wij woonachtig of gevestigd zijn. Mochten er in individuele gevallen ook meer specifieke rechtsgrondslagen van toepassing zijn, dan zullen wij u hierover informeren in het privacybeleid.

 • Toestemming (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a) GDPR) - U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een specifiek doel of meerdere specifieke doelen.
 • Contractuitvoering en precontractuele onderzoeken (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b) GDPR) - Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract.
 • Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) GDPR) - Verwerking is noodzakelijk met het oog op de gerechtvaardigde belangen die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of door een derde, behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen.

Nationale voorschriften voor gegevensbescherming in Duitsland: Naast de voorschriften voor gegevensbescherming van de GDPR zijn in Duitsland ook nationale voorschriften voor gegevensbescherming van toepassing. Deze omvatten in het bijzonder de wet op de bescherming tegen misbruik van persoonsgegevens in de gegevensverwerking (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG). De BDSG bevat in het bijzonder speciale regels over het recht op informatie, het recht om gegevens te laten wissen, het recht om bezwaar te maken, de verwerking van speciale categorieën persoonsgegevens, verwerking voor andere doeleinden en doorgifte, evenals geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, waaronder profilering. Bovendien kan de wetgeving inzake gegevensbescherming van de afzonderlijke deelstaten van toepassing zijn.

Opmerking over de toepasselijkheid van de GDPR en de Zwitserse FADP: Deze mededeling over gegevensbescherming dient om informatie te verstrekken in overeenstemming met zowel de Zwitserse federale wet op gegevensbescherming (FADP) als de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). Om deze reden vragen we u er rekening mee te houden dat de termen van de GDPR worden gebruikt vanwege de bredere geografische toepassing en begrijpelijkheid. In het bijzonder worden in plaats van de termen "verwerking" van "persoonsgegevens", "hoger belang" en "gevoelige persoonsgegevens" uit de Zwitserse DPA, de termen "verwerking" van "persoonsgegevens", "gerechtvaardigd belang" en "speciale gegevenscategorieën" uit de GDPR gebruikt. De juridische betekenis van de termen blijft echter bepaald in overeenstemming met de Zwitserse DPA binnen het toepassingsgebied van de Zwitserse DPA.

Veiligheidsmaatregelen

We nemen gepaste technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de wettelijke vereisten, rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, evenals de verschillende waarschijnlijkheden en de omvang van de bedreiging voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, om een beschermingsniveau te garanderen dat in verhouding staat tot het risico.

De maatregelen omvatten in het bijzonder het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke en elektronische toegang tot de gegevens te controleren, evenals de toegang, invoer, openbaarmaking, het waarborgen van de beschikbaarheid en scheiding van de gegevens. Verder hebben we procedures ingesteld voor de uitoefening van de rechten van de betrokkene, het wissen van gegevens en reacties op het in gevaar brengen van gegevens. Bovendien houden we al rekening met de bescherming van persoonsgegevens bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming, door middel van technologieontwerp en door middel van gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

Verkorting van het IP-adres: Als IP-adressen door ons of door de gebruikte serviceproviders en technologieën worden verwerkt en de verwerking van een volledig IP-adres niet vereist is, wordt uw IP-adres ingekort (ook bekend als "IP-masking"). Hierbij worden de laatste twee cijfers of het laatste deel van je IP-adres na een punt verwijderd of vervangen door plaatshouders. Het doel van het inkorten van het IP-adres is om te voorkomen of het veel moeilijker te maken om een persoon te identificeren aan de hand van zijn IP-adres.

TLS/SSL-codering (https): Om uw gegevens te beschermen die u via onze online services verzendt, gebruiken we TLS/SSL-codering. Secure Sockets Layer (SSL) is de standaardtechnologie voor het beveiligen van internetverbindingen door de gegevens te versleutelen die worden verzonden tussen een website of app en een browser (of tussen twee servers). Transport Layer Security (TLS) is een bijgewerkte en veiligere versie van SSL. Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) wordt weergegeven in de URL wanneer een website beveiligd is met een SSL/TLS-certificaat.

Internationale gegevensoverdracht

Gegevensverwerking in derde landen: Als we gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of als de verwerking plaatsvindt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de bekendmaking of overdracht van gegevens aan andere personen, instanties of bedrijven, gebeurt dit alleen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Als het niveau van gegevensbescherming in het derde land is erkend door middel van een adequaatheidsbesluit (art. 45 GDPR), dient dit als basis voor de gegevensoverdracht. Anders vindt gegevensoverdracht alleen plaats als het niveau van gegevensbescherming op andere wijze is gewaarborgd, met name door middel van standaard contractbepalingen (Art. 46 lid 2 lit. c) GDPR), uitdrukkelijke toestemming of in het geval van contractuele of wettelijk verplichte overdrachten (Art. 49 lid 1 GDPR). Daarnaast zullen we u informeren over de grondslag voor doorgifte door derde landen met de individuele aanbieders uit het derde land, waarbij de adequaatheidsbesluiten voorrang hebben. Informatie over doorgifte door derde landen en bestaande adequaatheidsbesluiten is te vinden in de informatie van de EU-Commissie: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en?prefLang=de.

Trans-Atlantisch gegevensbeschermingskader EU-VS: Als onderdeel van het zogenaamde "Data Privacy Framework" (DPF) heeft de EU Commissie ook het niveau van gegevensbescherming voor bepaalde bedrijven uit de VS als veilig erkend als onderdeel van het adequaatheidsbesluit van 10.07.2023. De lijst van gecertificeerde bedrijven en meer informatie over het DPF is te vinden op de website van het Amerikaanse ministerie van Handel op www.dataprivacyframework.gov. Als onderdeel van de informatie over gegevensbescherming zullen wij u informeren welke serviceproviders die wij gebruiken gecertificeerd zijn volgens het Data Privacy Framework.

Rechten van de betrokkenen

Rechten van betrokkenen onder de GDPR: Als betrokkene heb je recht op verschillende rechten onder de GDPR, die met name voortvloeien uit Art. 15 tot 21 GDPR:

 • Recht om bezwaar te maken: U heeft het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op punt (e) of (f) van artikel 6, lid 1 GDPR, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.
 • Recht om toestemming in te trekken: U hebt het recht om elke toestemming die u hebt gegeven op elk moment in te trekken.
 • Recht op informatie: U hebt het recht om bevestiging te vragen of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens te krijgen, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
 • Recht op rectificatie: In overeenstemming met de wettelijke vereisten hebt u het recht om aanvulling van uw gegevens of correctie van onjuiste gegevens over u te verzoeken.
 • Recht op wissen en beperking van de verwerking: In overeenstemming met de wettelijke vereisten hebt u het recht om te eisen dat uw gegevens onmiddellijk worden gewist of om te eisen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om uw gegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat in overeenstemming met de wettelijke vereisten of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Klacht bij de toezichthoudende autoriteit: Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, inbreuk maakt op de bepalingen van de GDPR.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagnotities die informatie op uw eindapparaat opslaan en informatie van uw eindapparaat lezen. Bijvoorbeeld om de aanmeldstatus in een gebruikersaccount, de inhoud van een winkelmandje in een e-shop, de geraadpleegde inhoud of de functies van een gebruikte online aanbieding op te slaan. Cookies kunnen ook voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld om de functionaliteit, de veiligheid en het gebruiksgemak van online aanbiedingen te garanderen en om analyses van bezoekersstromen te maken.

Opmerkingen over toestemming: Wij gebruiken cookies in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. We vragen u daarom vooraf om toestemming, tenzij dit wettelijk niet verplicht is. Toestemming is in het bijzonder niet vereist als het opslaan en uitlezen van informatie, inclusief cookies, absoluut noodzakelijk is om u een telemediadienst te kunnen leveren waarom u uitdrukkelijk hebt gevraagd (d.w.z. ons online-aanbod). Strikt noodzakelijke cookies omvatten over het algemeen cookies met functies die dienen voor de weergave en het functioneren van de online dienst, load balancing, beveiliging, opslag van gebruikersvoorkeuren en selectiemogelijkheden of soortgelijke doeleinden die verband houden met de levering van de hoofd- en secundaire functies van de door u gevraagde online dienst. De herroepbare toestemming wordt duidelijk aan u gecommuniceerd en bevat informatie over het respectieve gebruik van cookies.

Informatie over rechtsgrondslagen onder de wetgeving inzake gegevensbescherming: De rechtsgrondslag onder de wetgeving inzake gegevensbescherming op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken met behulp van cookies, is afhankelijk van het feit of wij u om toestemming vragen. Als u toestemming geeft, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens uw verklaarde toestemming. Anders worden de gegevens die met behulp van cookies worden verwerkt, verwerkt op basis van onze legitieme belangen (bijv. in de bedrijfsvoering van ons online aanbod en de verbetering van de bruikbaarheid ervan) of, als dit gebeurt in het kader van de nakoming van onze contractuele verplichtingen, als het gebruik van cookies noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. We leggen uit voor welke doeleinden we cookies verwerken in de loop van dit privacybeleid of als onderdeel van onze toestemmings- en verwerkingsprocedures.

Opslagduur: Met betrekking tot de opslagduur wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten cookies:

 • Tijdelijke cookies (ook: sessiecookies): Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat je een online aanbieding hebt verlaten en je eindapparaat (bijv. browser of mobiele applicatie) hebt afgesloten.
 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven opgeslagen, zelfs nadat het eindapparaat is afgesloten. De aanmeldstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen of favoriete inhoud kan direct worden weergegeven wanneer u een website opnieuw bezoekt. De gegevens die met behulp van cookies worden verzameld, kunnen ook worden gebruikt om het bereik te meten. Tenzij wij u expliciet informeren over het type en de opslagduur van cookies (bijvoorbeeld bij het verkrijgen van toestemming), moet u ervan uitgaan dat cookies permanent zijn en maximaal twee jaar kunnen worden opgeslagen.

Algemene informatie over herroeping en bezwaar (de zogenaamde "opt-out"): U kunt de toestemming die u hebt gegeven op elk gewenst moment intrekken en bezwaar maken tegen verwerking in overeenstemming met de wettelijke vereisten. U kunt onder andere het gebruik van cookies beperken in uw browserinstellingen (hoewel dit ook de functionaliteit van ons online aanbod kan beperken). U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden via de websites https://optout.aboutads.info en https://www.youronlinechoices.com.

 • Rechtsgrondslagen: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) GDPR). Toestemming (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a) GDPR).

Meer informatie over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Verwerking van cookiegegevens op basis van toestemming: We gebruiken een toestemmingsbeheeroplossing waarin toestemming van de gebruiker wordt verkregen voor het gebruik van cookies of voor de procedures en aanbieders die in de toestemmingsbeheeroplossing worden genoemd. Deze procedure wordt gebruikt om toestemming te verkrijgen, vast te leggen, te beheren en in te trekken, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën die worden gebruikt om informatie op eindapparaten van gebruikers op te slaan, te lezen en te verwerken. Als onderdeel van deze procedure wordt toestemming van de gebruiker verkregen voor het gebruik van cookies en de bijbehorende verwerking van informatie, inclusief de specifieke verwerkingen en aanbieders die worden genoemd in de toestemmingsbeheerprocedure. Gebruikers hebben ook de mogelijkheid om hun toestemming te beheren en in te trekken. De toestemmingsverklaringen worden opgeslagen om herhaalde verzoeken te voorkomen en om een bewijs van toestemming te kunnen overleggen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. De opslag vindt plaats op de server en/of in een cookie (de zogenaamde opt-in cookie) of door middel van vergelijkbare technologieën om de toestemming te kunnen toewijzen aan een specifieke gebruiker of zijn apparaat. Als er geen specifieke informatie beschikbaar is over de aanbieders van diensten voor toestemmingsbeheer, geldt de volgende algemene informatie: Toestemming wordt maximaal twee jaar bewaard. Er wordt een pseudonieme gebruikersidentificatie aangemaakt, die samen met het tijdstip van toestemming, informatie over de reikwijdte van de toestemming (bijv. relevante categorieën cookies en/of serviceproviders) en informatie over de gebruikte browser, het systeem en het eindapparaat wordt opgeslagen; rechtsgrondslag: toestemming (art. 6 lid 1 zin 1 lit. a) GDPR).

Aanbieden van het online aanbod en webhosting

We verwerken uw gegevens om u onze online diensten te kunnen leveren. Hiervoor verwerken we uw IP-adres, dat nodig is om de inhoud en functies van onze online diensten naar uw browser of apparaat te sturen.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta-, communicatie- en procedurele gegevens (bijv. IP-adressen, tijdsgegevens, identificatienummers, toestemmingsstatus); inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren).
 • Betrokkenen: U als gebruiker (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van verwerking: Het leveren van onze online diensten en gebruiksvriendelijkheid; informatietechnologie-infrastructuur (exploitatie en levering van informatiesystemen en technische apparaten zoals computers, servers, etc.). Beveiligingsmaatregelen.
 • Rechtsgrondslagen: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) GDPR).

Verdere informatie over verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten

 • Aanbieden van online aanbod op gehuurde opslagruimte: Voor het aanbieden van ons online aanbod maken we gebruik van opslagruimte, rekencapaciteit en software die we huren of anderszins verkrijgen van een overeenkomstige serverprovider (ook wel "webhost" genoemd); rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) GDPR).
 • Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden: De toegang tot ons online aanbod wordt bijgehouden in de vorm van zogenaamde "serverlogbestanden". De serverlogbestanden kunnen het adres en de naam van de bezochte websites en bestanden, de datum en tijd van toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer-URL (de eerder bezochte pagina) en in de regel IP-adressen en de aanvragende provider bevatten. De serverlogbestanden kunnen worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden, bijv. om overbelasting van de servers te voorkomen (met name in het geval van misbruik, zogenaamde DDoS-aanvallen) en om het gebruik van de servers en hun stabiliteit te waarborgen; rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) GDPR). Verwijdering van gegevens: Logbestandinformatie wordt maximaal 30 dagen opgeslagen en daarna verwijderd of geanonimiseerd. Gegevens waarvan verdere opslag nodig is voor bewijsdoeleinden worden uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.
 • E-mailverzending en -hosting: De webhostingdiensten die wij gebruiken, omvatten ook de verzending, ontvangst en opslag van e-mails. Voor deze doeleinden worden de adressen van de ontvangers en afzenders verwerkt, evenals andere informatie met betrekking tot het verzenden van e-mails (bijv. de betrokken providers) en de inhoud van de respectieve e-mails. De bovengenoemde gegevens kunnen ook worden verwerkt om SPAM te herkennen. Houd er rekening mee dat e-mails op internet over het algemeen niet versleuteld worden verzonden. In de regel worden e-mails onderweg gecodeerd, maar niet op de servers vanwaar ze worden verzonden en ontvangen (tenzij een end-to-end-coderingsmethode wordt gebruikt). We kunnen daarom geen verantwoordelijkheid nemen voor het transmissiepad van de e-mails tussen de afzender en de ontvangst op onze server; rechtsgrondslag: legitieme belangen (art. 6 lid 1 zin 1 lit. f) GDPR).
 • Content delivery netwerk: We gebruiken een "content delivery network" (CDN). Een CDN is een dienst met behulp waarvan de inhoud van een online aanbieding, in het bijzonder grote mediabestanden zoals afbeeldingen of programmascripts, sneller en veiliger kan worden geleverd met behulp van regionaal gedistribueerde servers die via het internet met elkaar zijn verbonden; rechtsgrondslag: legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) GDPR).
 • Mittwald: Diensten op het gebied van de levering van informatietechnologie-infrastructuur en aanverwante diensten (bijv. opslagruimte en/of rekencapaciteiten); Dienstverlener: Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp, Duitsland; Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) GDPR); Website: https://www.mittwald.de; Privacybeleid: https://www.mittwald.de/datenschutz. Overeenkomst gegevensverwerking: https://www.mittwald.de/faq/service-informationen/faq/datenschutz-alles-wichtige-zur-dsgvo.

Registratie, aanmelding en gebruikersaccount

Gebruikers kunnen een gebruikersaccount aanmaken. Als onderdeel van het registratieproces worden gebruikers voorzien van de vereiste verplichte informatie en verwerkt voor het verstrekken van de gebruikersaccount op basis van contractuele nakoming van verplichtingen. De verwerkte gegevens omvatten in het bijzonder de aanmeldingsgegevens (gebruikersnaam, wachtwoord en een e-mailadres).

In het kader van het gebruik van onze registratie- en aanmeldingsfuncties en het gebruik van de gebruikersaccount slaan we het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. Deze gegevens worden opgeslagen op basis van onze legitieme belangen en die van de gebruiker ter bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om onze claims af te dwingen of als er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen.

Gebruikers kunnen per e-mail worden geïnformeerd over processen die relevant zijn voor hun gebruikersaccount, zoals technische wijzigingen.

 • Typen verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren); meta-, communicatie- en procesgegevens (bijv. IP-adressen, tijdsgegevens, identificatienummers, toestemmingsstatus).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Levering van contractuele diensten en nakoming van contractuele verplichtingen; veiligheidsmaatregelen; beheer en beantwoording van vragen. Het aanbieden van onze online diensten en gebruiksvriendelijkheid.
 • Rechtsgrondslagen: Uitvoering van het contract en precontractuele vragen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b) GDPR). Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) GDPR).

Meer informatie over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Registratie met pseudoniemen: Gebruikers kunnen pseudoniemen gebruiken als gebruikersnaam in plaats van echte namen; rechtsgrondslag: nakoming van contract en precontractuele onderzoeken (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b) GDPR).
 • Gebruikersprofielen zijn openbaar: Gebruikersprofielen zijn openbaar zichtbaar en toegankelijk.
 • Instellen van de zichtbaarheid van profielen: Gebruikers kunnen instellingen gebruiken om te bepalen in welke mate hun profielen zichtbaar of toegankelijk zijn voor het publiek of alleen voor bepaalde groepen mensen; rechtsgrondslag: nakoming van contract en precontractuele onderzoeken (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b) GDPR).
 • Geen verplichting om gegevens te bewaren: Het is de verantwoordelijkheid van gebruikers om een back-up te maken van hun gegevens voor het einde van het contract in geval van annulering. We hebben het recht om alle gebruikersgegevens die zijn opgeslagen tijdens de looptijd van het contract onherroepelijk te verwijderen; rechtsgrondslag: uitvoering van het contract en precontractuele vragen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b) GDPR).

Communautaire functies

De door ons aangeboden communityfuncties stellen gebruikers in staat om gesprekken met elkaar aan te gaan of op een andere manier een uitwisseling aan te gaan. Houd er rekening mee dat het gebruik van de communityfuncties alleen is toegestaan met inachtneming van de geldende rechtspositie, onze algemene voorwaarden en richtlijnen en de rechten van andere gebruikers en derden.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta-, communicatie- en procedurele gegevens (bijv. .e.g. IP-adressen, tijdsgegevens, identificatienummers, toestemmingsstatus).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Levering van contractuele diensten en nakoming van contractuele verplichtingen. Beveiligingsmaatregelen.
 • Rechtsgrondslagen: Uitvoering van contracten en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 zin 1 lit. b) GDPR).

Verdere informatie over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Bijdragen van gebruikers zijn openbaar: De bijdragen en inhoud gemaakt door gebruikers zijn openbaar zichtbaar en toegankelijk; rechtsgrondslag: nakoming van contract en precontractuele verzoeken (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b) GDPR).
 • Instellen van de zichtbaarheid van berichten: Gebruikers kunnen instellingen gebruiken om te bepalen in hoeverre de posts en inhoud die ze maken zichtbaar of toegankelijk zijn voor het publiek of alleen voor bepaalde personen of groepen; rechtsgrondslag: nakoming van contract en precontractuele verzoeken (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b) GDPR).
 • Opslag van gegevens voor beveiligingsdoeleinden: Bijdragen en andere gebruikersinvoer worden verwerkt ten behoeve van de community- en conversatiefuncties en worden, behoudens wettelijke verplichtingen of wettelijke toestemming, niet aan derden bekendgemaakt. Een plicht tot openbaarmaking kan met name ontstaan in het geval van onwettige bijdragen ten behoeve van gerechtelijke vervolging. We willen erop wijzen dat naast de inhoud van de berichten ook de tijd en het IP-adres van de gebruikers worden opgeslagen. Dit wordt gedaan om passende maatregelen te kunnen nemen om andere gebruikers en de community te beschermen; rechtsgrondslag: nakoming van contract en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 zin 1 lit. b) GDPR).
 • Beperkte verwijdering van gespreksbijdragen: Uit consideratie voor andere gebruikers blijven gespreksbijdragen van de gebruiker opgeslagen, zelfs na annulering en verwijdering van het account, zodat gesprekken, opmerkingen, adviezen of soortgelijke communicatie tussen en tussen gebruikers hun doel dienen. Communicatie tussen en door gebruikers verliest zijn betekenis niet en wordt niet ongedaan gemaakt. Gebruikersnamen worden verwijderd of gepseudonimiseerd, tenzij ze al een pseudoniem waren. Gebruikers kunnen te allen tijde de volledige verwijdering van gesprekken met ons aanvragen; rechtsgrondslag: nakoming van het contract en precontractuele vragen (art. 6 lid 1 zin 1 lit. b) GDPR).
 • Bescherming van persoonsgegevens: Gebruikers beslissen zelf welke gegevens ze over zichzelf vrijgeven binnen ons online aanbod. Bijvoorbeeld wanneer gebruikers informatie over zichzelf verstrekken of deelnemen aan gesprekken. We vragen gebruikers om hun gegevens te beschermen en persoonlijke gegevens alleen met voorzichtigheid en alleen voor zover nodig te publiceren. We vragen gebruikers in het bijzonder om hun toegangsgegevens zorgvuldig te beschermen en veilige wachtwoorden te gebruiken (d.w.z. in het bijzonder combinaties van tekens die zo lang en willekeurig mogelijk zijn); rechtsgrondslag: nakoming van contract en precontractuele vragen (art. 6 lid 1 zin 1 lit. b) GDPR).

Blogs en publicatiemedia

Wij maken gebruik van blogs of vergelijkbare middelen voor online communicatie en publicatie (hierna "publicatiemedium" genoemd). Gegevens van lezers worden alleen verwerkt voor het doel van het publicatiemedium voor zover dit noodzakelijk is voor de presentatie en communicatie tussen auteurs en lezers of om veiligheidsredenen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de informatie over de verwerking van bezoekers van ons publicatiemedium in deze gegevensbeschermingsverklaring.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. invoer in onlineformulieren); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta-, communicatie- en procesgegevens (bijv. IP-adressen, tijdgegevens, identificatienummers, toestemmingsstatus).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van verwerking: Levering van contractuele diensten en nakoming van contractuele verplichtingen; Feedback (bijv. verzamelen van feedback via een online formulier); Levering van onze online diensten en gebruiksvriendelijkheid; Beveiligingsmaatregelen. Beheren en beantwoorden van vragen.
 • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) GDPR).

Meer informatie over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Opmerkingen en bijdragen: Als gebruikers opmerkingen of andere bijdragen achterlaten, kunnen hun IP-adressen worden opgeslagen op basis van onze legitieme belangen. Dit wordt gedaan voor onze veiligheid in het geval dat iemand illegale inhoud achterlaat in commentaren en berichten (beledigingen, verboden politieke propaganda, etc.). In dit geval kunnen we zelf worden vervolgd voor het commentaar of bericht en zijn we daarom geïnteresseerd in de identiteit van de auteur.

  Verder behouden we ons het recht voor om gebruikersgegevens te verwerken voor spamdetectie op basis van onze legitieme belangen.

  Op dezelfde wettelijke basis behouden we ons het recht voor om IP-adressen van gebruikers op te slaan voor de duur van enquêtes en om cookies te gebruiken om meervoudige stemmen te voorkomen.

  De persoonlijke gegevens die worden verstrekt in het kader van opmerkingen en bijdragen, alle contact- en websitegegevens en de inhoudelijke informatie worden door ons permanent opgeslagen totdat de gebruiker hier bezwaar tegen maakt; rechtsgrondslag: legitieme belangen (art. 6 lid 1 zin 1 lit. f) GDPR).

Contact- en aanvraagbeheer

Wanneer contact met ons wordt opgenomen (bijv. per post, contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media) en in het kader van bestaande gebruikers- en zakenrelaties, worden de gegevens van de aanvragende personen verwerkt voor zover dit nodig is om de contactaanvragen en eventueel gevraagde maatregelen te beantwoorden.

 • Typen verwerkte gegevens: Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); Inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren); Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); Meta-, communicatie- en procesgegevens (bijv. IP-adressen, tijdsgegevens, identificatienummers, toestemmingsstatus).
 • Betrokkenen: Communicatiepartners.
 • Doeleinden van verwerking: Contactverzoeken en communicatie; Beheren en beantwoorden van vragen; Feedback (bijv. verzamelen van feedback via een online formulier). Aanbieden van onze online diensten en gebruiksvriendelijkheid.
 • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) GDPR). Uitvoering van het contract en precontractuele vragen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b) GDPR).

Meer informatie over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Contactformulier: Als gebruikers contact met ons opnemen via ons contactformulier, e-mail of andere communicatiekanalen, verwerken we de gegevens die in deze context aan ons zijn verstrekt om het gecommuniceerde verzoek te verwerken; rechtsgrondslag: nakoming van contract en precontractuele vragen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b) GDPR), legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) GDPR).

Nieuwsbrief en elektronische meldingen

We versturen alleen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen (hierna "nieuwsbrief" genoemd) met toestemming van de ontvanger of met wettelijke toestemming. Als de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven bij de registratie voor de nieuwsbrief, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Anders bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en ons.

Om u aan te melden voor onze nieuwsbrieven is het over het algemeen voldoende om uw e-mailadres op te geven. We kunnen je echter vragen om een naam op te geven zodat we je persoonlijk kunnen aanspreken in de nieuwsbrief, of om andere informatie als dit nodig is voor het doel van de nieuwsbrief.

Dubbele opt-in procedure: De registratie voor onze nieuwsbrief wordt altijd uitgevoerd in een zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren met e-mailadressen van anderen. Inschrijvingen op de nieuwsbrief worden geregistreerd om het registratieproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van het tijdstip van registratie en bevestiging, evenals het IP-adres. Wijzigingen in uw gegevens die door de mailingdienstverlener zijn opgeslagen, worden ook geregistreerd.

Verwijdering en beperking van de verwerking: We kunnen de uitgeschreven e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen voordat we ze verwijderen om te kunnen bewijzen dat er eerder toestemming is gegeven. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot wissen is te allen tijde mogelijk, mits tegelijkertijd wordt bevestigd dat er eerder toestemming is gegeven. In het geval van verplichtingen om bezwaren permanent in acht te nemen, behouden wij ons het recht voor om het e-mailadres uitsluitend voor dit doel op te slaan in een blokkadelijst.

Het registratieproces wordt geregistreerd op basis van onze legitieme belangen om aan te tonen dat het naar behoren is uitgevoerd. Als we een dienstverlener opdracht geven om e-mails te verzenden, gebeurt dit op basis van onze legitieme belangen in een efficiënt en veilig verzendsysteem.

Inhoud:

Informatie over ons, onze diensten, promoties en aanbiedingen.

 • Typen verwerkte gegevens: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); meta-, communicatie- en procesgegevens (bijv. IP-adressen, tijdgegevens, identificatienummers, toestemmingsstatus).
 • Betrokkenen: Communicatiepartners.
 • Doeleinden van verwerking: Direct marketing (bijv. per e-mail of post).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a) GDPR).
 • Mogelijkheid tot bezwaar (opt-out): U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk gewenst moment annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen verdere ontvangst. U vindt een link om de nieuwsbrief op te zeggen aan het einde van elke nieuwsbrief of u kunt een van de bovenstaande contactopties gebruiken, bij voorkeur e-mail.

Werbliche Kommunikation via E-Mail, Post, Fax oder Telefon

Wir verarbeiten personenbezogene Daten zu Zwecken der werblichen Kommunikation, die über diverse Kanäle, wie z. B. E-Mail, Telefon, Post oder Fax, entsprechend den gesetzlichen Vorgaben erfolgen kann.

Die Empfänger haben das Recht, erteilte Einwilligungen jederzeit zu widerrufen oder der werblichen Kommunikation jederzeit zu widersprechen.

Nach Widerruf oder Widerspruch speichern wir die zum Nachweis der bisherigen Berechtigung erforderlichen Daten zur Kontaktaufnahme oder Zusendung bis zu drei Jahre nach Ablauf des Jahres des Widerrufs oder Widerspruchs auf der Grundlage unserer berechtigten Interessen. Die Verarbeitung dieser Daten ist auf den Zweck einer möglichen Abwehr von Ansprüchen beschränkt. Auf der Grundlage des berechtigten Interesses, den Widerruf bzw. Widerspruch der Nutzer dauerhaft zu beachten, speichern wir ferner die zur Vermeidung einer erneuten Kontaktaufnahme erforderlichen Daten (z. B. je nach Kommunikationskanal die E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name).

 • Verarbeitete Datenarten: Bestandsdaten (z. B. Namen, Adressen); Kontaktdaten (z. .B. E-Mail, Telefonnummern).
 • Betroffene Personen: Kommunikationspartner.
 • Zwecke der Verarbeitung: Direktmarketing (z. .B. per E-Mail oder postalisch).
 • Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO). Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).

Gewinnspiele und Wettbewerbe

Wir verarbeiten personenbezogene Daten der Teilnehmer von Gewinnspielen und Wettbewerben nur unter Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen, soweit die Verarbeitung zur Bereitstellung, Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels vertraglich erforderlich ist, die Teilnehmer in die Verarbeitung eingewilligt haben oder die Verarbeitung unseren berechtigten Interessen dient (z. B. an der Sicherheit des Gewinnspiels oder dem Schutz unserer Interessen vor Missbrauch durch mögliche Erfassung von IP-Adressen bei Einreichung von Gewinnspielbeiträgen).

Falls im Rahmen der Gewinnspiele Beiträge der Teilnehmer veröffentlicht werden (z. B. im Rahmen einer Abstimmung oder Präsentation der Gewinnspielbeiträge bzw. der Gewinner oder der Berichterstattung zum Gewinnspiel), weisen wir darauf hin, dass die Namen der Teilnehmer in diesem Zusammenhang ebenfalls veröffentlicht werden können. Die Teilnehmer können dem jederzeit widersprechen.

Findet das Gewinnspiel innerhalb einer Online-Plattform oder eines sozialen Netzwerks (z. B. Facebook oder Instagram, nachfolgend bezeichnet als "Online-Plattform") statt, gelten zusätzlich die Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen der jeweiligen Plattformen. In diesen Fällen weisen wir darauf hin, dass wir für die im Rahmen des Gewinnspiels mitgeteilten Angaben der Teilnehmer verantwortlich sind und Anfragen im Hinblick auf das Gewinnspiel an uns zu richten sind.

Die Daten der Teilnehmer werden gelöscht, sobald das Gewinnspiel oder der Wettbewerb beendet sind und die Daten nicht mehr erforderlich sind, um die Gewinner zu informieren oder weil nicht mehr mit Rückfragen zum Gewinnspiel zu rechnen ist. Grundsätzlich werden die Daten der Teilnehmer spätestens 6 Monate nach Ende des Gewinnspiels gelöscht. Daten der Gewinner können länger einbehalten werden, um z. B. Rückfragen zu den Gewinnen beantworten oder die Gewinnleistungen erfüllen zu können; in diesem Fall richtet sich die Aufbewahrungsdauer nach der Art des Gewinns und beträgt z. B. bei Sachen oder Leistungen bis zu drei Jahre, um z. B. Gewährleistungsfälle bearbeiten zu können. Ferner können die Daten der Teilnehmer länger gespeichert werden, z. B. in Form der Berichterstattung zum Gewinnspiel in Online- und Offline-Medien.

Sofern Daten im Rahmen des Gewinnspiels auch zu anderen Zwecken erhoben wurden, richten sich deren Verarbeitung und die Aufbewahrungsdauer nach den Datenschutzhinweisen zu dieser Nutzung (z. B. im Fall einer Anmeldung zum Newsletter im Rahmen eines Gewinnspiels).

 • Verarbeitete Datenarten: Bestandsdaten (z. B. Namen, Adressen); Inhaltsdaten (z. B. Eingaben in Onlineformularen); Meta-, Kommunikations- und Verfahrensdaten (z. .B. IP-Adressen, Zeitangaben, Identifikationsnummern, Einwilligungsstatus).
 • Betroffene Personen: Gewinnspiel- und Wettbewerbsteilnehmer.
 • Zwecke der Verarbeitung: Durchführung von Gewinnspielen und Wettbewerben.
 • Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO).

Umfragen und Befragungen

Wir führen Umfragen und Befragungen durch, um Informationen für den jeweils kommunizierten Umfrage- bzw. Befragungszweck, zu sammeln. Die von uns durchgeführten Umfragen und Befragungen (nachfolgend "Befragungen") werden anonym ausgewertet. Eine Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt nur insoweit, als dies zu Bereitstellung und technischen Durchführung der Umfragen erforderlich ist (z. B. Verarbeitung der IP-Adresse, um die Umfrage im Browser des Nutzers darzustellen oder mithilfe eines Cookies eine Wiederaufnahme der Umfrage zu ermöglichen).

 • Verarbeitete Datenarten: Kontaktdaten (z. B. E-Mail, Telefonnummern); Inhaltsdaten (z. B. Eingaben in Onlineformularen); Nutzungsdaten (z. B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten); Meta-, Kommunikations- und Verfahrensdaten (z. .B. IP-Adressen, Zeitangaben, Identifikationsnummern, Einwilligungsstatus).
 • Betroffene Personen: Kommunikationspartner. Teilnehmer.
 • Zwecke der Verarbeitung: Feedback (z. .B. Sammeln von Feedback via Online-Formular).
 • Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).

Webanalyse, Monitoring und Optimierung

Die Webanalyse (auch als "Reichweitenmessung" bezeichnet) dient der Auswertung der Besucherströme unseres Onlineangebotes und kann Verhalten, Interessen oder demographische Informationen zu den Besuchern, wie z. B. das Alter oder das Geschlecht, als pseudonyme Werte umfassen. Mit Hilfe der Reichweitenanalyse können wir z. B. erkennen, zu welcher Zeit unser Onlineangebot oder dessen Funktionen oder Inhalte am häufigsten genutzt werden oder zur Wiederverwendung einladen. Ebenso können wir nachvollziehen, welche Bereiche der Optimierung bedürfen.

Neben der Webanalyse können wir auch Testverfahren einsetzen, um z. B. unterschiedliche Versionen unseres Onlineangebotes oder seiner Bestandteile zu testen und optimieren.

Sofern nachfolgend nicht anders angegeben, können zu diesen Zwecken Profile, d. h. zu einem Nutzungsvorgang zusammengefasste Daten angelegt und Informationen in einem Browser, bzw. in einem Endgerät gespeichert und aus diesem ausgelesen werden. Zu den erhobenen Angaben gehören insbesondere besuchte Webseiten und dort genutzte Elemente sowie technische Angaben, wie der verwendete Browser, das verwendete Computersystem sowie Angaben zu Nutzungszeiten. Sofern Nutzer in die Erhebung ihrer Standortdaten uns gegenüber oder gegenüber den Anbietern der von uns eingesetzten Dienste einverstanden erklärt haben, können auch Standortdaten verarbeitet werden.

Es werden ebenfalls die IP-Adressen der Nutzer gespeichert. Jedoch nutzen wir ein IP-Masking-Verfahren (d. h., Pseudonymisierung durch Kürzung der IP-Adresse) zum Schutz der Nutzer. Generell werden die im Rahmen von Webanalyse, A/B-Testings und Optimierung keine Klardaten der Nutzer (wie z. B. E-Mail-Adressen oder Namen) gespeichert, sondern Pseudonyme. D. h., wir als auch die Anbieter der eingesetzten Software kennen nicht die tatsächliche Identität der Nutzer, sondern nur den für Zwecke der jeweiligen Verfahren in deren Profilen gespeicherten Angaben.

 • Verarbeitete Datenarten: Nutzungsdaten (z. B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten); Meta-, Kommunikations- und Verfahrensdaten (z. .B. IP-Adressen, Zeitangaben, Identifikationsnummern, Einwilligungsstatus).
 • Betroffene Personen: Nutzer (z. .B. Webseitenbesucher, Nutzer von Onlinediensten).
 • Zwecke der Verarbeitung: Reichweitenmessung (z. B. Zugriffsstatistiken, Erkennung wiederkehrender Besucher); Profile mit nutzerbezogenen Informationen (Erstellen von Nutzerprofilen). Bereitstellung unseres Onlineangebotes und Nutzerfreundlichkeit.
 • Sicherheitsmaßnahmen: IP-Masking (Pseudonymisierung der IP-Adresse).
 • Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO). Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO).

Weitere Hinweise zu Verarbeitungsprozessen, Verfahren und Diensten:

 • Google Analytics: Wir verwenden Google Analytics zur Messung und Analyse der Nutzung unseres Onlineangebotes auf der Grundlage einer pseudonymen Nutzeridentifikationsnummer. Diese Identifikationsnummer enthält keine eindeutigen Daten, wie Namen oder E-Mail-Adressen. Sie dient dazu, Analyseinformationen einem Endgerät zuzuordnen, um zu erkennen, welche Inhalte die Nutzer innerhalb eines oder verschiedener Nutzungsvorgänge aufgerufen haben, welche Suchbegriffe sie verwendet haben, diese erneut aufgerufen haben oder mit unserem Onlineangebot interagiert haben. Ebenso werden der Zeitpunkt der Nutzung und deren Dauer gespeichert, sowie die Quellen der Nutzer, die auf unser Onlineangebot verweisen und technische Aspekte ihrer Endgeräte und Browser.
  Dabei werden pseudonyme Profile von Nutzern mit Informationen aus der Nutzung verschiedener Geräte erstellt, wobei Cookies eingesetzt werden können. Google Analytics protokolliert und speichert keine individuellen IP-Adressen für EU-Nutzer. Analytics stellt jedoch grobe geografische Standortdaten bereit, indem es die folgenden Metadaten von IP-Adressen ableitet: Stadt (und der abgeleitete Breiten- und Längengrad der Stadt), Kontinent, Land, Region, Subkontinent (und ID-basierte Gegenstücke). Beim EU-Datenverkehr werden die IP-Adressdaten ausschließlich für diese Ableitung von Geolokalisierungsdaten verwendet, bevor sie sofort gelöscht werden. Sie werden nicht protokolliert, sind nicht zugänglich und werden nicht für weitere Verwendungszwecke genutzt. Wenn Google Analytics Messdaten sammelt, werden alle IP-Abfragen auf EU-basierten Servern durchgeführt, bevor der Verkehr zur Verarbeitung an Analytics-Server weitergeleitet wird; Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO); Website:https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Sicherheitsmaßnahmen: IP-Masking (Pseudonymisierung der IP-Adresse); Datenschutzerklärung:https://policies.google.com/privacy; Auftragsverarbeitungsvertrag:https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Grundlage Drittlandtransfers: Data Privacy Framework (DPF); Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Einstellungen für die Darstellung von Werbeeinblendungen: https://myadcenter.google.com/personalizationoff. Weitere Informationen:https://business.safety.google/adsservices/ (Arten der Verarbeitung sowie der verarbeiteten Daten).
 • Google Tag Manager: Google Tag Manager ist eine Lösung, mit der wir sog. Website-Tags über eine Oberfläche verwalten und so andere Dienste in unser Onlineangebot einbinden können (hierzu wird auf weitere Angaben in dieser Datenschutzerklärung verwiesen). Mit dem Tag Manager selbst (welches die Tags implementiert) werden daher z. B. noch keine Profile der Nutzer erstellt oder Cookies gespeichert. Google erfährt lediglich die IP-Adresse des Nutzers, was notwendig ist, um den Google Tag Manager auszuführen; Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO); Website:https://marketingplatform.google.com; Datenschutzerklärung:https://policies.google.com/privacy; Auftragsverarbeitungsvertrag: 
  https://business.safety.google/adsprocessorterms. Grundlage Drittlandtransfers: Data Privacy Framework (DPF).
 • Matomo (ohne Cookies): Bei Matomo handelt es sich um eine datenschutzfreundliche Webanalysesoftware, die ohne Cookies eingesetzt wird und bei der die Erkennnung wiederkehrender Nutzer mit Hilfe eines so genannten "digitalen Fingerabdrucks" erfolgt, der anonymisiert gespeichert und alle 24 Stunden geändert wird; Beim "digitalen Fingerabdruck" werden Nutzerbewegungen innerhalb unseres Onlineangebotes mit Hilfe von pseudonymisierten IP-Adressen in Kombination mit nutzerseitige Browsereinstellungen so erfasst, dass Rückschlüsse auf die Identität einzelner Nutzer nicht möglich sind. Die im Rahmen der Nutzung von Matomo erhobenen Daten der Nutzer werden nur von uns verarbeitet und nicht mit Dritten geteilt; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO). Website:https://matomo.org/.

Onlinemarketing

Wir verarbeiten personenbezogene Daten zu Zwecken des Onlinemarketings, worunter insbesondere die Vermarktung von Werbeflächen oder Darstellung von werbenden und sonstigen Inhalten (zusammenfassend als "Inhalte" bezeichnet) anhand potentieller Interessen der Nutzer sowie die Messung ihrer Effektivität fallen kann.

Zu diesen Zwecken werden sogenannte Nutzerprofile angelegt und in einer Datei (sogenanntes "Cookie") gespeichert oder es werden ähnliche Verfahren genutzt, mittels derer die für die Darstellung der vorgenannten Inhalte relevante Angaben zum Nutzer gespeichert werden. Zu diesen Angaben können z. B. betrachtete Inhalte, besuchte Webseiten, genutzte Onlinenetzwerke, aber auch Kommunikationspartner und technische Angaben, wie der verwendete Browser, das verwendete Computersystem sowie Angaben zu Nutzungszeiten und genutzten Funktionen gehören. Sofern Nutzer in die Erhebung ihrer Standortdaten eingewilligt haben, können auch diese verarbeitet werden.

Es werden ebenfalls die IP-Adressen der Nutzer gespeichert. Jedoch nutzen wir zur Verfügung stehende IP-Masking-Verfahren (d. h., Pseudonymisierung durch Kürzung der IP-Adresse) zum Schutz der Nutzer. Generell werden im Rahmen des Onlinemarketingverfahren keine Klardaten der Nutzer (wie z. B. E-Mail-Adressen oder Namen) gespeichert, sondern Pseudonyme. D. h., wir als auch die Anbieter der Onlinemarketingverfahren kennen nicht die tatsächliche Identität der Nutzer, sondern nur die in deren Profilen gespeicherten Angaben.

Die Angaben in den Profilen werden im Regelfall in den Cookies oder mittels ähnlicher Verfahren gespeichert. Diese Cookies können später generell auch auf anderen Webseiten die dasselbe Onlinemarketingverfahren einsetzen, ausgelesen und zu Zwecken der Darstellung von Inhalten analysiert als auch mit weiteren Daten ergänzt und auf dem Server des Onlinemarketingverfahrensanbieters gespeichert werden.

Ausnahmsweise können Klardaten den Profilen zugeordnet werden. Das ist der Fall, wenn die Nutzer z. B. Mitglieder eines sozialen Netzwerks sind, dessen Onlinemarketingverfahren wir einsetzen und das Netzwerk die Profile der Nutzer mit den vorgenannten Angaben verbindet. Wir bitten darum, zu beachten, dass Nutzer mit den Anbietern zusätzliche Abreden, z. B. durch Einwilligung im Rahmen der Registrierung, treffen können.

Wir erhalten grundsätzlich nur Zugang zu zusammengefassten Informationen über den Erfolg unserer Werbeanzeigen. Jedoch können wir im Rahmen sogenannter Konversionsmessungen prüfen, welche unserer Onlinemarketingverfahren zu einer sogenannten Konversion geführt haben, d. h. z. B., zu einem Vertragsschluss mit uns. Die Konversionsmessung wird alleine zur Analyse des Erfolgs unserer Marketingmaßnahmen verwendet.

Solange nicht anders angegeben, bitten wir dich davon auszugehen, dass verwendete Cookies für einen Zeitraum von zwei Jahren gespeichert werden.

 • Verarbeitete Datenarten: Nutzungsdaten (z. B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten); Meta-, Kommunikations- und Verfahrensdaten (z. .B. IP-Adressen, Zeitangaben, Identifikationsnummern, Einwilligungsstatus).
 • Betroffene Personen: Nutzer (z. .B. Webseitenbesucher, Nutzer von Onlinediensten).
 • Zwecke der Verarbeitung: Reichweitenmessung (z. B. Zugriffsstatistiken, Erkennung wiederkehrender Besucher); Tracking (z. B. interessens-/verhaltensbezogenes Profiling, Nutzung von Cookies); Marketing. Profile mit nutzerbezogenen Informationen (Erstellen von Nutzerprofilen).
 • Sicherheitsmaßnahmen: IP-Masking (Pseudonymisierung der IP-Adresse).
 • Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): Wir verweisen auf die Datenschutzhinweise der jeweiligen Anbieter und die zu den Anbietern angegebenen Widerspruchsmöglichkeiten (sog. "Opt-Out"). Sofern keine explizite Opt-Out-Möglichkeit angegeben wurde, besteht zum einen die Möglichkeit, dass du Cookies in den Einstellungen deines Browsers abschaltest. Hierdurch können jedoch Funktionen unseres Onlineangebotes eingeschränkt werden. Wir empfehlen daher zusätzlich die folgenden Opt-Out-Möglichkeiten, die zusammenfassend auf jeweilige Gebiete gerichtet angeboten werden: 

  a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu
  b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices
  c) USA: https://www.aboutads.info/choices
  d) Gebietsübergreifend: https://optout.aboutads.info.

Affiliate-Programme und Affiliate-Links

In unser Onlineangebot binden wir sogenannte Affiliate-Links oder andere Verweise (zu denen z. B. Suchmasken, Widgets oder Rabatt-Codes gehören können) auf die Angebote und Leistungen von Drittanbietern ein (zusammenfassend bezeichnet als "Affiliate-Links"). Wenn Nutzer den Affiliate-Links folgen, bzw. anschließend die Angebote wahrnehmen, können wir von diesen Drittanbietern eine Provision oder sonstige Vorteile erhalten (zusammenfassend bezeichnet als "Provision").

Um nachverfolgen zu können, ob die Nutzer die Angebote eines von uns eingesetzten Affiliate-Links wahrgenommen haben, ist es notwendig, dass die jeweiligen Drittanbieter erfahren, dass die Nutzer einem innerhalb unseres Onlineangebotes eingesetzten Affiliate-Link gefolgt sind. Die Zuordnung der Affiliate-Links zu den jeweiligen Geschäftsabschlüssen oder zu sonstigen Aktionen (z. B. Käufen) dient alleine dem Zweck der Provisionsabrechnung und wird aufgehoben, sobald sie für den Zweck nicht mehr erforderlich ist.

Für die Zwecke der vorgenannten Zuordnung der Affiliate-Links können die Affiliate-Links um bestimmte Werte ergänzt werden, die ein Bestandteil des Links sind oder anderweitig, z. B. in einem Cookie, gespeichert werden können. Zu den Werten können insbesondere die Ausgangswebseite (Referrer), der Zeitpunkt, eine Online-Kennung der Betreiber der Webseite, auf der sich der Affiliate-Link befand, eine Online-Kennung des jeweiligen Angebotes, die Art des verwendeten Links, die Art des Angebotes und eine Online-Kennung des Nutzers gehören.

Hinweise zu Rechtsgrundlagen: Sofern wir die Nutzer um deren Einwilligung in den Einsatz der Drittanbieter bitten, ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung von Daten die Einwilligung. Ansonsten werden die Daten der Nutzer auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d. h. Interesse an effizienten, wirtschaftlichen und empfängerfreundlichen Leistungen) verarbeitet. In diesem Zusammenhang möchten wir dich auch auf die Informationen zur Verwendung von Cookies in dieser Datenschutzerklärung hinweisen.

 • Verarbeitete Datenarten: Vertragsdaten (z. B. Vertragsgegenstand, Laufzeit, Kundenkategorie); Nutzungsdaten (z. B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten); Meta-, Kommunikations- und Verfahrensdaten (z. .B. IP-Adressen, Zeitangaben, Identifikationsnummern, Einwilligungsstatus).
 • Betroffene Personen: Nutzer (z. .B. Webseitenbesucher, Nutzer von Onlinediensten).
 • Zwecke der Verarbeitung: Affiliate-Nachverfolgung.
 • Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO). Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).

Weitere Hinweise zu Verarbeitungsprozessen, Verfahren und Diensten:

 • Awin-Partnerprogramm: Affiliatemarketing-Partnerprogramm; Dienstanbieter: AWIN AG, Otto-Ostrowski-Straße 1A, 10249 Berlin, Deutschland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: www.awin.com. Datenschutzerklärung: https://privacy.awin.com/

Präsenzen in sozialen Netzwerken (Social Media)

Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und verarbeiten in diesem Rahmen Daten der Nutzer, um mit den dort aktiven Nutzern zu kommunizieren oder um Informationen über uns anzubieten.

Wir weisen darauf hin, dass dabei Daten der Nutzer außerhalb des Raumes der Europäischen Union verarbeitet werden können. Hierdurch können sich für die Nutzer Risiken ergeben, weil so z. B. die Durchsetzung der Rechte der Nutzer erschwert werden könnte.

Ferner werden die Daten der Nutzer innerhalb sozialer Netzwerke im Regelfall für Marktforschungs- und Werbezwecke verarbeitet. So können z. B. anhand des Nutzungsverhaltens und sich daraus ergebender Interessen der Nutzer Nutzungsprofile erstellt werden. Die Nutzungsprofile können wiederum verwendet werden, um z. B. Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb der Netzwerke zu schalten, die mutmaßlich den Interessen der Nutzer entsprechen. Zu diesen Zwecken werden im Regelfall Cookies auf den Rechnern der Nutzer gespeichert, in denen das Nutzungsverhalten und die Interessen der Nutzer gespeichert werden. Ferner können in den Nutzungsprofilen auch Daten unabhängig der von den Nutzern verwendeten Geräte gespeichert werden (insbesondere, wenn die Nutzer Mitglieder der jeweiligen Plattformen sind und bei diesen eingeloggt sind).

Für eine detaillierte Darstellung der jeweiligen Verarbeitungsformen und der Widerspruchsmöglichkeiten (Opt-Out) verweisen wir auf die Datenschutzerklärungen und Angaben der Betreiber der jeweiligen Netzwerke.

Auch im Fall von Auskunftsanfragen und der Geltendmachung von Betroffenenrechten weisen wir darauf hin, dass diese am effektivsten bei den Anbietern geltend gemacht werden können. Nur die Anbieter haben jeweils Zugriff auf die Daten der Nutzer und können direkt entsprechende Maßnahmen ergreifen und Auskünfte geben. Solltest du dennoch Hilfe benötigen, dann kannst du dich an uns wenden.

 • Verarbeitete Datenarten: Kontaktdaten (z. B. E-Mail, Telefonnummern); Inhaltsdaten (z. B. Eingaben in Onlineformularen); Nutzungsdaten (z. B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten); Meta-, Kommunikations- und Verfahrensdaten (z. B. IP-Adressen, Zeitangaben, Identifikationsnummern, Einwilligungsstatus); Bestandsdaten (z. .B. Namen, Adressen).
 • Betroffene Personen: Nutzer (z. .B. Webseitenbesucher, Nutzer von Onlinediensten).
 • Zwecke der Verarbeitung: Kontaktanfragen und Kommunikation; Feedback (z. B. Sammeln von Feedback via Online-Formular); Marketing; Bereitstellung unseres Onlineangebotes und Nutzerfreundlichkeit. Informationstechnische Infrastruktur (Betrieb und Bereitstellung von Informationssystemen und technischen Geräten (Computer, Server etc.).).
 • Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).

Weitere Hinweise zu Verarbeitungsprozessen, Verfahren und Diensten

 • Instagram: Soziales Netzwerk; Dienstanbieter: Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website:https://www.instagram.com; Datenschutzerklärung:https://instagram.com/about/legal/privacy. Grundlage Drittlandtransfers: Data Privacy Framework (DPF).
 • Facebook-Seiten: Profile innerhalb des sozialen Netzwerks Facebook; Dienstanbieter: Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website:https://www.facebook.com; Datenschutzerklärung:https://www.facebook.com/about/privacy; Grundlage Drittlandtransfers: Data Privacy Framework (DPF); Weitere Informationen: Wir sind gemeinsam mit Meta Platforms Ireland Limited für die Erhebung (jedoch nicht die weitere Verarbeitung) von Daten der Besucher unserer Facebook-Seite (sog. "Fanpage") verantwortlich. Zu diesen Daten gehören Informationen zu den Arten von Inhalten, die Nutzer sich ansehen oder mit denen sie interagieren, oder die von ihnen vorgenommenen Handlungen (siehe unter „Von dir und anderen getätigte und bereitgestellte Dinge" in der Facebook-Datenrichtlinie: https://www.facebook.com/policy), sowie Informationen über die von den Nutzern genutzten Geräte (z. B. IP-Adressen, Betriebssystem, Browsertyp, Spracheinstellungen, Cookie-Daten; siehe unter „Geräteinformationen" in der Facebook-Datenrichtlinie: https://www.facebook.com/policy). Wie in der Facebook-Datenrichtlinie unter „Wie verwenden wir diese Informationen?" erläutert, erhebt und verwendet Facebook Informationen auch, um Analysedienste, so genannte "Seiten-Insights", für Seitenbetreiber bereitzustellen, damit diese Erkenntnisse darüber erhalten, wie Personen mit ihren Seiten und mit den mit ihnen verbundenen Inhalten interagieren. Wir haben mit Facebook eine spezielle Vereinbarung abgeschlossen ("Informationen zu Seiten-Insights", https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), in der insbesondere geregelt wird, welche Sicherheitsmaßnahmen Facebook beachten muss und in der Facebook sich bereit erklärt hat die Betroffenenrechte zu erfüllen (d. h. Nutzer können z. .B. Auskünfte oder Löschungsanfragen direkt an Facebook richten). Die Rechte der Nutzer (insbesondere auf Auskunft, Löschung, Widerspruch und Beschwerde bei zuständiger Aufsichtsbehörde), werden durch die Vereinbarungen mit Facebook nicht eingeschränkt. Weitere Hinweise finden sich in den "Informationen zu Seiten-Insights" (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data). Die gemeinsame Verantwortlichkeit beschränkt sich auf die Erhebung durch und Übermittlung von Daten an Meta Platforms Ireland Limited, ein Unternehmen mit Sitz in der EU. Die weitere Verarbeitung der Daten liegt in der alleinigen Verantwortung von Meta Platforms Ireland Limited, was insbesondere die Übermittlung der Daten an die Muttergesellschaft Meta Platforms, Inc. in den USA betrifft.
 • Pinterest: Soziales Netzwerk; Dienstanbieter: Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website:https://www.pinterest.com. Datenschutzerklärung:https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.
 • Threads: Soziales Netzwerk; Dienstanbieter: Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website:https://www.threads.net/. Datenschutzerklärung:https://help.instagram.com/515230437301944.
 • X: Soziales Netzwerk; Dienstanbieter: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO). Datenschutzerklärung:https://twitter.com/privacy, (Settings: https://twitter.com/personalization).
 • YouTube: Soziales Netzwerk und Videoplattform; Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Datenschutzerklärung:https://policies.google.com/privacy; Grundlage Drittlandtransfers: Data Privacy Framework (DPF). Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out):https://myadcenter.google.com/personalizationoff.

Plugins und eingebettete Funktionen sowie Inhalte

Wir binden in unser Onlineangebot Funktions- und Inhaltselemente ein, die von den Servern ihrer jeweiligen Anbieter (nachfolgend bezeichnet als "Drittanbieter") bezogen werden. Dabei kann es sich zum Beispiel um Grafiken, Videos oder Stadtpläne handeln (nachfolgend einheitlich bezeichnet als "Inhalte").

Die Einbindung setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte die IP-Adresse der Nutzer verarbeiten, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an deren Browser senden könnten. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte oder Funktionen erforderlich. Wir bemühen uns, nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Drittanbieter können ferner sogenannte Pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, auch als "Web Beacons" bezeichnet) für statistische oder Marketingzwecke verwenden. Durch die "Pixel-Tags" können Informationen, wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieser Webseite, ausgewertet werden. Die pseudonymen Informationen können ferner in Cookies auf dem Gerät der Nutzer gespeichert werden und unter anderem technische Informationen zum Browser und zum Betriebssystem, zu verweisenden Webseiten, zur Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung unseres Onlineangebotes enthalten als auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden.

 • Verarbeitete Datenarten: Nutzungsdaten (z. B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten); Meta-, Kommunikations- und Verfahrensdaten (z. B. IP-Adressen, Zeitangaben, Identifikationsnummern, Einwilligungsstatus); Bestandsdaten (z. B. Namen, Adressen); Kontaktdaten (z. B. E-Mail, Telefonnummern); Inhaltsdaten (z. .B. Eingaben in Onlineformularen).
 • Betroffene Personen: Nutzer (z. .B. Webseitenbesucher, Nutzer von Onlinediensten).
 • Zwecke der Verarbeitung: Bereitstellung unseres Onlineangebotes und Nutzerfreundlichkeit.
 • Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO). Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).

Weitere Hinweise zu Verarbeitungsprozessen, Verfahren und Diensten:

 • OpenStreetMap: Wir binden die Landkarten des Dienstes "OpenStreetMap" ein, die auf Grundlage der Open Data Commons Open Database Lizenz (ODbL) durch die OpenStreetMap Foundation (OSMF) angeboten werden. Die Daten der Nutzer werden durch OpenStreetMap ausschließlich zu Zwecken der Darstellung der Kartenfunktionen und zur Zwischenspeicherung der gewählten Einstellungen verwendet. Zu diesen Daten können insbesondere IP-Adressen und Standortdaten der Nutzer gehören, die jedoch nicht ohne deren Einwilligung (im Regelfall im Rahmen der Einstellungen ihrer Endgeräte oder Browser vollzogen) erhoben werden; Dienstanbieter: OpenStreetMap Foundation (OSMF); Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website:https://www.openstreetmap.de. Datenschutzerklärung:https://osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.
 • YouTube-Videos: Videoinhalte; Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO); Website:https://www.youtube.com; Datenschutzerklärung:https://policies.google.com/privacy; Grundlage Drittlandtransfers: Data Privacy Framework (DPF). Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Einstellungen für die Darstellung von Werbeeinblendungen: https://myadcenter.google.com/personalizationoff.

Definities van termen

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt. Voor zover de begrippen wettelijk zijn gedefinieerd, zijn hun wettelijke definities van toepassing. De volgende uitleg is echter vooral bedoeld om het begrip te vergroten.

 • Affiliate tracking: In het kader van affiliate tracking worden links geregistreerd die de koppelende websites gebruiken om gebruikers door te verwijzen naar websites met product- of andere aanbiedingen. De exploitanten van de desbetreffende koppelende websites kunnen een commissie ontvangen als gebruikers deze zogenaamde affiliate-links volgen en vervolgens gebruikmaken van de aanbiedingen (bijv. goederen kopen of diensten gebruiken). Hiervoor is het noodzakelijk dat de aanbieders kunnen bijhouden of gebruikers die geïnteresseerd zijn in bepaalde aanbiedingen, deze ook daadwerkelijk gebruiken via de affiliate-links. Daarom is het voor de functionaliteit van affiliate links noodzakelijk dat deze worden aangevuld met bepaalde waarden die deel uitmaken van de link of op een andere manier worden opgeslagen, bijvoorbeeld in een cookie. De waarden omvatten in het bijzonder de bronwebsite (referrer), het tijdstip, een online-identificatiecode van de exploitant van de website waarop de affiliatelink zich bevond, een online-identificatiecode van de respectieve aanbieding, een online-identificatiecode van de gebruiker evenals tracking-specifieke waarden, zoals advertentiemateriaal-ID, partner-ID en categoriseringen.
 • Persoonsgegevens: "Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"); een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bijv. cookie) of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • Profielen met gebruikersgerelateerde informatie: De verwerking van "profielen met gebruikersgerelateerde informatie", of kortweg "profielen", omvat elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van deze persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te analyseren, evalueren of voorspellen (afhankelijk van het type profilering kan dit verschillende informatie omvatten met betrekking tot demografie, gedrag en interesses, zoals interactie met websites en hun inhoud, enz. Cookies en webbakens worden vaak gebruikt voor profileringsdoeleinden.
 • Bereikmeting: Bereikmeting (ook bekend als webanalyse) wordt gebruikt om de bezoekersstroom naar een online aanbod te evalueren en kan het gedrag of de interesses van bezoekers in bepaalde informatie, zoals website-inhoud, omvatten. Met behulp van bereikanalyse kunnen beheerders van online diensten bijvoorbeeld herkennen op welk tijdstip gebruikers hun websites bezoeken en in welke inhoud ze geïnteresseerd zijn. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld de inhoud van hun websites beter afstemmen op de behoeften van hun bezoekers. Pseudonieme cookies en web beacons worden vaak gebruikt voor bereikanalysedoeleinden om terugkerende bezoekers te herkennen en zo preciezere analyses te krijgen van het gebruik van een online aanbod.
 • Tracking: De term "tracking" wordt gebruikt wanneer het gedrag van gebruikers over meerdere online aanbiedingen kan worden getraceerd. In de regel wordt informatie over gedrag en interesses opgeslagen in cookies of op de servers van de aanbieders van de trackingtechnologieën met betrekking tot de gebruikte online aanbiedingen (zogenaamde profilering). Deze informatie kan dan bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties aan gebruikers te tonen die waarschijnlijk overeenkomen met hun interesses.
 • Verantwoordelijke voor de verwerking: "Verantwoordelijke" is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • Verwerking: "Verwerking" betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd. De term is breed en omvat vrijwel elke verwerking van gegevens, of het nu gaat om verzamelen, analyseren, opslaan, doorgeven of wissen.

Wijziging en bijwerking van het privacybeleid

Wij vragen u om u regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van ons privacybeleid. We zullen het privacybeleid aanpassen zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u informeren zodra de wijzigingen uw medewerking (bijv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen.

Als we in dit privacybeleid adressen en contactgegevens van bedrijven en organisaties geven, moeten we u erop wijzen dat de adressen na verloop van tijd kunnen veranderen en vragen we u om de informatie te controleren voordat u contact met ons opneemt.

No tracking because of disabled JavaScript or activated ad blocker.